Huurteam Leiden is zit in de procedure om door de belastingdienst erkend te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt onder andere in dat u uw gift aan Huurteam Leiden kunt aftrekken van de belasting.

ANBI-instellingen hebben de plicht om de volgende gegevens online te publiceren:

  • de naam van de instelling;
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
  • het post- of bezoekadres van de instelling
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  • het beleidsplan
  • de functie van de bestuurders
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • een financiële verantwoording.

Statutaire naam:

KvK-nummer:

RSIN:

Postadres:

Bezoekadres:

E-mail:

huurteam@lsbo.net

Doelstelling:

“De stichting heeft ten doel het ondersteunen van en behartigen van de belangen van huurders van panden in Leiden en omgeving, waarbij de stichting zich in elk geval, maar niet uitsluitend, richt op studerende huurders, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Beleidsplan:

De hoofdlijnen van het beleid zijn terug te vinden in het Plan van Aanpak. Tevens zijn beleidsdoelen uiteindelijk ook terug te vinden in de jaarverslagen.

[link beleidsplan]

Bestuurders:

De bestuurders en hun respectievelijke functies binnen het bestuur staan hieronder vermeld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester: 

Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht en hun respectievelijke functies binnen de raad staan hieronder vermeld:

Voorzitter: 
Lid: 
Lid: 

Beloningsbeleid:

De bestuursfuncties bij Huurteam Leiden zijn overeenkomstig met de statuten onbezoldigd. De financiële verantwoording hiervan vindt u in het jaarverslag.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u in de jaarverslagen. Het Huurteam is sinds 2018 in oprichting.